Gegevens ANBI

– Naam van de Instelling:
Baptisten Gemeente Muntendam (BGM)

– Fiscaalnummer van de gemeente is:
002545937

– Contactgegevens:
Bezoekadres:
Kerkstraat 120
9649 GT Muntendam

Postadres:
Secretaris Baptisten Gemeente Muntendam
P/a Duurkenakker 18
9651 DA Meeden

– Doelstelling van de Baptisten Gemeente Muntendam:
We willen groeien in ons geloof en andere mensen helpen om Jezus Christus te vinden, een persoonlijke relatie met Hem aan te gaan en aan het gezin van God de Vader toe te voegen, waarna ze door het werk van de Heilige Geest door kunnen groeien tot trouwe discipelen van Jezus, en hun plek ontdekken in Gods plan.

– Beleidsplan en functie van bestuurders:
In volledige afhankelijkheid van God willen wij als Baptisten Gemeente Muntendam vorm geven aan de grote opdracht die onze Here Jezus Christus heeft gegeven in zijn woord:

‘Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn discipelen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat ik u heb gezegd’ (Matteüs 28:19)

en aan de, volgens de Here Jezus zelf, twee belangrijkste geboden

‘heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht”. Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.’
(Marcus 12:30-31)

In de afgelopen periode hebben we als gemeente en vrienden intensief gezocht naar het plan van onze Heer en zijn hierover met elkaar in gesprek geweest. Dit beleidsplan is voortgekomen uit deze zoektocht. Als leden en vrienden van de Baptisten Gemeente Muntendam zullen we gezamenlijk de schouders onder de werkzaamheden gaan zetten om zodoende vorm te geven aan bovenstaande opdrachten en om relevant te zijn voor de omgeving waarin wij als Gods gemeente geplaatst zijn. Hierbij willen we niet alleen bij het opstellen maar ook in de uitvoering van dit plan volledig afhankelijk zijn van God.

Organisatie en verantwoordelijkheden
Dit beleidsplan omvat de hoofdlijnen van de aangegeven aanbevelingen van de verschillende werkgroepen. Aangezien we optimaal gebruik willen maken van elkaars talenten en duidelijkheid aan de gemeente willen geven aangaande aanspreekpunten en verantwoordelijkheden, is er besloten om een organigram (schematische voorstelling van een organisatie) binnen onze gemeente uit te werken. De praktische uitwerking van de aanbevelingen zullen onder de verantwoordelijkheid vallen van de verschillende taakgroepleid(st)ers en zoveel als mogelijk vormgegeven worden door de werkgroepen. Taakgroepleid(st)ers zijn leden van de gemeente, de uitwerking van de activiteiten zal plaatsvinden door leden en vrienden van onze gemeente.

Doel en visie van de gemeente

Doel:
We willen groeien in ons geloof en andere mensen helpen om Jezus Christus te vinden, een persoonlijke relatie met Hem aan te gaan en aan het gezin van God de Vader toe te voegen, waarna ze door het werk van de Heilige Geest door kunnen groeien tot trouwe discipelen van Jezus, en hun plek ontdekken in Gods plan.

Visie:
We willen dit bereiken door:

 • God groot te maken en te verheerlijken
 • Leven naar de normen van Gods woord
 • Elkaar lief te hebben, voor elkaar te zorgen en elkaar te dienen met onze eigen specifieke gaven en talenten
 • Naast de samenkomsten, door huiskringen, gebedsmomenten en Bijbelstudie, te werken aan de geestelijke opbouw en de zorg binnen de gemeente
 • Te voldoen aan het zendingsbevel van Jezus zelf. Math: 28:18-20. ‘Ga dan heen, verkondig het evangelie en maakt alle mensen tot mijn discipelen.’

We willen er samen aan werken een gastvrije, liefdevolle, Bijbelgetrouwe gemeente te zijn, waarbij leden en gasten zich thuis voelen. We willen een dienstbare en toegankelijke gemeente zijn voor de inwoners van Menterwolde.

Hoe bereiken we dat?

Ontmoeting
We willen in dit beleidsplan de komende jaren insteken op ontmoeting.
Ontmoeting betekent o.a.
‘de gecreëerde gelegenheid waarop mensen of groepen elkaar treffen’.

We willen in ons beleid insteken op 4 ontmoetingen:
1. Wij als gemeente (leden, vrienden, bezoekers) met God
2. Wij als gemeente met elkaar
3. Wij als gemeente met onze omgeving (inwoners van Menterwolde); de mensen die Jezus Christus nog niet kennen als hun verlosser en zaligmaker
4. Onze omgeving (inwoners van Menterwolde) een ontmoeting bieden met onze levende Heer

Elke activiteit zou één of meer van deze ontmoetingsaspecten moeten behelzen.

Speerpunten voor de komende 5 jaar

1. Liefdevolle relaties
We moeten als gemeente werken aan het liefdevol omgaan met elkaar. Met name in de communicatie en bij het nemen van belangrijke (en minder belangrijke) besluiten. Een belangrijke bijdrage zou kunnen zijn dat er een duidelijke verantwoordelijkheidsstructuur zal worden geïmplementeerd (doorgevoerd) binnen onze gemeente.

2. Doelmatige structuren
We hebben afgesproken dat we het voorgestelde organigram met raad, taakgroepen en werkgroepen praktisch gaan uitvoeren (zie verder hoofdstuk ‘Organisatie en structuur’).

3. Gavengerichte taakvervulling
Ieder mens is uniek met zijn/haar eigen gaven en talenten.
We willen graag bereiken dat iedereen (leden en vrienden) actief is binnen de gemeente. Niet omdat het moet, maar omdat iedereen het enthousiasme heeft om zijn/haar talent in te zetten ten behoeve van de doelen die we als gemeente graag willen bereiken. We willen ieders talenten (helpen) ontdekken, deze inzetten en verdiepen zodat er verdere groei kan ontstaan.
Nu we steeds meer duidelijkheid krijgen in de activiteiten en wat we ermee willen bereiken zal iedereen een plekje weten te vinden om zijn/haar kwaliteiten te kunnen inzetten.

Organisatie en structuur

We gaan de organisatiestructuur, inmiddels bekend als ‘Organigram van de BGM’, zoals voorgesteld en aangenomen binnen de gemeentevergadering, praktisch invullen.
Er blijft een (kleine) raad van oudsten die leiding geeft aan en eindverantwoordelijk is voor de Baptisten Gemeente Muntendam. Daaromheen zijn er taakvelden met taakgroepleid(st)ers met daaromheen werkgroepen.
Zoals eerder aangegeven, hebben we geen organisatiestructuur ontworpen om een “bedrijf” op te zetten, maar omdat dit veel voordelen heeft.
Het gevolg van het werken met deze organisatiestructuur zal zijn dat:

 • we, als gemeente, beter vorm kunnen geven aan de ‘grote opdracht’ die wij als gemeente hebben gekregen
 • er optimaal gebruik kan worden gemaakt van ieders aanwezige talent binnen onze gemeente
 • er duidelijkheid binnen onze gemeente is wie welke verantwoordelijkheid heeft en wie het aanspreekpunt is voor desbetreffende taakgroep/activiteit
 • de samenwerking tussen de verschillende taakgroepen, en dus de kwaliteit en de effectiviteit van de activiteiten, zal worden verbeterd
 • er meer draagvlak is voor de verschillende individuele activiteiten

Verantwoordelijkheden en uitvoering
Eindverantwoordelijk voor het totaal: raad van de BGM
De raad van de Baptisten Gemeente Muntendam bestaat uit:

 • Voorzitter
 • Secretaris
 • 2 overige raadsleden
 • Administrateur (maakt geen deel uit van de raad)

(Eind)verantwoordelijken deelactiviteiten: Taakgroepleid(st)ers (vanaf hier TGL’s)
Uitvoering: werkgroepen

De taken van de TGL’s zijn:

 • vorm geven aan beleid van de BGM voor de desbetreffende taakgroep
 • eindverantwoordelijk voor deelactiviteit (bijv. Kinder & Jeugdwerk, Diensten etc.)
 • in samenwerking en samenspraak met werkgroep, beleid en activiteiten ontwikkelen en hiermee optimaal gebruik maken van de individuele talenten en ideeën van alle werkers
 • samenwerken met de andere TGL’s, zodat de verschillende activiteiten optimaal kunnen renderen
 • enthousiasmeren en motiveren van het team
 • aanspreekpunt voor de gemeente voor de betreffende taakgroep

Taken van de raad richting TGL’s zijn:

 • vanuit de raad zal een raadslid gekoppeld worden aan een TGL. In principe is de TGL verantwoordelijk voor de betreffende taakgroep. Als er vragen, problemen, of zaken zijn die de TGL graag overlegd wil hebben met een raadslid of binnen de raad, dan is dat raadslid het eerste aanspreekpunt
 • op afgesproken tijden (bijvoorbeeld 2 x per kwartaal) overleg voeren met de aangewezen TGL. Dit o.a. om affiniteit te houden met alle werkzaamheden binnen de gemeente

Omdat we met een nieuwe structuur gaan werken is er nog geen expliciete duidelijkheid over de verschillende taken en verantwoordelijkheden. We zien de implementatie van de structuur als een organische beweging; door de praktijk zullen er nog verschillende zaken veranderen om alles optimaal te laten verlopen. We willen door vaak te evalueren blijven leren en zaken die niet blijken te werken zullen veranderd worden totdat blijkt dat het wel werkt.

Overzicht taakgroepen en werkgroepen

Hier volgt een overzicht van de verschillende taakgroepen en werkgroepen.

De raad van de Baptisten Gemeente Muntendam is eindverantwoordelijk voor alle taakgroepen en werkgroepen.
Alle activiteiten zijn ondergebracht als ‘werkgroep’ en vallen onder een bepaalde ‘taakgroep’. Het is mogelijk dat er een bepaalde activiteit op dit moment niet operationeel is. Later zal worden bekeken door de TGL of deze activiteit wederom opgepakt zal worden. Het is waarschijnlijk dat er meerdere activiteiten zullen bijkomen, wellicht afvallen of bij nader inzien onder een andere taakgroepverantwoordelijkheid zullen vallen. Onderstaande verdeling is dan ook een momentopname.

Onder de Taakgroep Financiën vallen de volgende werkgroepen:

 • Boekhouding
 • Diaconaat

Onder de Taakgroep Gebouw vallen de volgende werkgroepen:

 • Onderhoudscommissie
 • Koster
 • Koffieschenken

Onder de Taakgroep Gebed vallen de volgende werkgroepen:

 • Alphabidstond
 • Gebedsweken
 • Vrouwenbidstond
 • Gebedskalender
 • Gebed Israël

Onder de Taakgroep Mentoraat valt de volgende werkgroep:

 • Mentoraat

Onder de Taakgroep Zending valt de volgende werkgroep:

 • Zending

Onder de Taakgroep Evangelisatie vallen de volgende werkgroepen:

 • Alpha cursus
 • Speciale diensten
 • Braderie
 • Volkskerstzang

Onder de Taakgroep Huiskringen vallen de volgende werkgroepen:

 • Alle reguliere huiskringen
 • Huiskring 20+
 • Huiskring Alpha
 • Huiskring jongeren
 • Huiskring Young Bible Solid

Onder de Taakgroep Communicatie en Secretariaat vallen de volgende werkgroepen:

 • Gemeentevenster
 • Mededelingenblad
 • Website
 • PR
 • Vervoer
 • Ledenadministratie

Onder de Taakgroep Erediensten vallen de volgende werkgroepen:

 • Geluidstechniek
 • Beeldtechniek
 • Zangleiding
 • Combo muziek
 • Combo zang

Onder de Taakgroep Kinder & Jeugdwerk vallen de volgende werkgroepen:

 • Mini Kings Kids
 • Kings Kids
 • Rock Solid
 • OOHJEE
 • 20+

Onder de Taakgroep Onderwijs vallen de volgende werkgroepen:

 • Fundamentenstudie
 • Open huiskring deel 2
 • Coachen huiskringleiders

Onder de Taakgroep Overige Verenigingen vallen de volgende werkgroepen:

 • Zangkoor
 • Blijde Geluiden
 • Elad

Onder de Taakgroep Pastoraat vallen de volgende werkgroepen:

 • Ouderenpastoraat
 • Ziekenhuis bezoek
 • Zusterhulp
 • Bemoedigingskaarten
 • Bloemengroet
 • Verjaardag 70+
 • Babywelkom

Alle taakgroepen en werkgroepen hebben als taak Doel en Visie van de Baptisten Gemeente Muntendam als leidraad aan te houden.
Per taakgroep zal bekeken worden aan welke van de 4 ontmoetingen (zie onder Doel en Visie) vormgegeven kan worden (soms zijn dat alle 4).
De taakgroepleid(st)ers krijgen de praktische aanbevelingen die door de gemeente tijdens de gemeentevergaderingen en info-avonden zijn geopperd. Zij worden gevraagd rekening te houden met deze aanbevelingen bij het overdenken en maken van beleid.

Slotwoord
Dit beleidsplan is geen dogmatische (leerstellige) verhandeling. Het geeft de richting aan, al werkend is er de vrijheid om zaken bij te stellen.
De behoeftes van de mensen om ons heen veranderen immers. Ook kan het voorkomen dat iets waarvan je had gedacht dat het zou werken niet werkt. We willen dit plan als uitgangspunt nemen, maar er geen slaaf van zijn.

De uitdaging is om meer en meer een gastvrije gemeente te worden, waar jong en oud zich thuis voelt en ervaart dat God werkt, Zijn liefde gedeeld wordt en dat mede daardoor gasten zich ook zullen thuis voelen. Hierdoor zullen zij openstaan voor de boodschap van de liefdevolle God die naar hen persoonlijk omziet en voor de levende Here Jezus Christus die ook voor hen aan het kruis is gestorven en weer is opgestaan uit de dood. We willen als gemeente in die zin niets anders dan de generaties vóór ons. Wij zijn verplicht aan God, aan onze kinderen en aan mensen in Menterwolde, ook in deze tijd wegen te vinden via welke dit bereikt kan worden.
Het zal voor ons als gemeente ook een uitdaging zijn om om te gaan met de veranderingen. Niet alles wat we in gang zullen zetten zal meteen werken. Soms heeft iets tijd nodig zodat het gaat werken, soms zijn er wijzigingen nodig in de bestaande plannen, soms zal iets niet blijken te werken.
Geduld en vertrouwen is nodig in:
– God. Hij heeft een plan en doel met onze gemeente
– de raad(sleden)
– de taakgroepleid(st)ers
– elkaar

Het belangrijkste blijft: gebed en toewijding van binnenuit, zowel persoonlijk als vanuit onze gemeente. Nieuwe wegen, plannen, programma’s en structuren zijn pas zinvol als ze ontstaan en gedragen worden in gebed. Laten we met elkaar onze schouders onder het werk van onze gemeente zetten en er voor gaan.
We zien samen met u uit naar wat God de komende jaren gaat doen.

– Beloningsbeleid
Bestuurders van de Baptisten Gemeente Muntendam worden niet betaald voor de geleverde diensten. Dit blijkt ook duidelijk uit ons financieel verslag.
Iedereen bij de Baptisten Gemeente Muntendam is vrijwilliger. De beloning van sprekers is afhankelijk van de spreker.

– Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Raad:
De raad van de gemeente komt regelmatig bijeen om de dagelijkse gang van zaken binnen de gemeente te bespreken. Indien noodzakelijk zullen er extra vergaderingen worden gepland. Naast de reguliere vergaderingen, vinden er eveneens beleidsvergaderingen plaats om beleid, visie en doelstellingen te bespreken. Van elke vergadering worden notulen en actielijsten opgesteld.

Gebedsteam:
Wij willen een biddende gemeente zijn van Jezus Christus. Vanuit deze visie willen we dit in praktijk brengen door middel van gebedsbijeenkomsten. Dit is gebaseerd op de Bijbelse opdracht die ons aangegeven van uit Handelingen 2:42 waar staat: “En zij bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijden zich aan het GEBED”. We willen uitzien naar wat Gods Geest ons zal schenken, om de kracht van het gebed te ervaren in de gemeente en in ons persoonlijke leven.

Pastoraal Team:
Het Pastoraal Team verleent geestelijke zorg en aandacht aan mensen binnen de Gemeente die zorg nodig hebben. Dit doen ze door middel van huisbezoeken en soms ook door telefonisch contact. Maandelijks is er overleg.

Mentoraat:
Het doel van het mentoraat is het begeleiden van een pasgelovige door een christen die al langer op weg is.

Zusterhulp:
De zusters komen elke twee weken bij elkaar, voor een ontmoeting met elkaar en met God. Soms is er een gastspreker. Zusterhulp bezoekt ook de ouderen en zieken binnen de Gemeente.

Taakgroep Erediensten:
Taakgroep Erediensten bevordert een verantwoorde orde van dienst in de eredienst. Deze groep geeft adviezen t.a.v. de eredienst. Ze activeert leden en vrienden van de gemeente om aan onderdelen van de eredienst mee te werken. Ook geeft ze adviezen t.a.v. de inrichting van de kerkzaal/gebouwen.

Werkgroep Evangelisatie:
Werkgroep evangelisatie is bezig om activiteiten te organiseren, om andere mensen te vertellen over wie God is en wat God voor hun kan betekenen. Dit doen ze door middel van
– Alfacursussen
– thema-diensten
– Volkskerstzang
– deelname aan markten etc.

Mini Kings Kids:
Voor de allerjongsten binnen de Gemeente (kinderen van 0 tot 4) is er de Mini Kings Kids. Er wordt op uw kind gepast, zodat u onbezorgd naar de kerkdienst kunt gaan.

Kings Kids:
De Kings Kids komt samen op zondagochtend (kinderen van 4 t/m 11 jaar). De Kings Kids wordt geleid door een groep enthousiaste mensen die kinderen wil leren over de liefde van God.
Het doel is om zoveel mogelijk kinderen te onderwijzen in het woord van God op een creatieve eigentijdse manier en helpen Gods woord relevant te maken in het dagelijks leven. Zodat we kinderen tot geloof zien komen in de Here Jezus. Dit voor ‘eigen’ en buitenkerkelijke kinderen.

Rock Solid:
Rock Solid is voor tieners van 11 t/m 14 jaar. Rock Solid komt bij elkaar op zondag van 17 tot 19 uur. Twee keer per maand hebben ze een tof programma.
Het doel van Rock Solid is binding met elkaar, binding met de gemeente en lol hebben met elkaar. Het overbrengen van het geloof speelt een kleine rol, het accent ligt meer op het bij elkaar houden van de tieners en laten zien dat geloven niet alleen maar saai is.

OOHJEE:
De OOHJEE groep komt elke zondag (m.u.v. 1e zondag van de vakanties) bij elkaar. Op deze super leuke avonden doen ze twee spellen en hebben een “serieus” moment. Het programma wordt door de leiding verzorgd. Één keer per jaar gaan ze een weekend op kamp.

Babywelkom:
Een zwangere vrouw krijgt een paar weken voor de bevalling een babywelkom aangeboden. Dit is een feestelijke viering, waarin de zwangere vrouw centraal staat. Er wordt voor haar, haar man en het ongeboren kindje gebeden wordt.

Christelijke Brassband Elad:
Oorspronkelijk is Elad opgericht als fanfare en in 1985 overgegaan naar een brassband. Elad is nog steeds een bloeiende brassband met veel activiteiten en heeft nog steeds als doel door middel van muziek het evangelie uitdragen. Het ledenbestand bestaat uit muzikanten uit Muntendam en de regio.

Zangkoor Looft den Heer:
Het Christelijk Gemengd Koor Looft den Heer is opgericht in 1913 en vierde onlangs haar 100 jarig bestaan.
Het doel is door middel van zang het evangelie verkondigen en invulling geven aan de zendingsopdracht in Mattheus 28: Ga dan heen en verkondig. Het zangkoor zingt in kerken, verpleeghuizen etc.

Zang- en muziekgroep Blijde Geluiden:
Zang- en muziekgroep Blijde Geluiden is opgericht in 1953, toen enkele jongeren op een zondagmiddag bij elkaar zaten te zingen. Ze vonden dit geweldig en besloten om samen een zang- en muziekgroepje op te richten. Ze zingen hoofdzakelijk Nederlandstalige liederen, uit verschillende bundels, los bladmuziek maar ook eigen geschreven liederen.

Werkgroep Huiskringen
Wij geloven dat we elkaar nodig hebben om aan de gemeente te mogen bouwen, een ontmoeting met God, met elkaar en de ander te hebben om te groeien in geloof, gemeenschap en onderlinge betrokkenheid. Hiertoe zijn o.m. de huiskringen actief die kleinschalig, laagdrempelig en gezellig zijn.
De specifieke bedoeling van een huiskring is om relaties te bouwen, zorg te dragen voor elkaar en de ander .Elkaar aan te scherpen en aan te moedigen in het geloof; je wordt er gebouwd en gesterkt door mensen die voor je bidden en met je meeleven. De huiskring is de plek waar je jezelf kwijt kunt en waar je iets voor de ander kunt betekenen.