De Baptisten Gemeente

Als u meer over de baptisten wilt weten selecteer een van de onderstaande onderwerpen

Visie Een kerkelijke gemeente is er niet zonder reden. Er moet wel een doel zijn en sinds 2015 is het doel van onze gemeente als volgt op papier gezet.
Doel:
We willen groeien in ons geloof en andere mensen helpen om Jezus Christus te vinden, een persoonlijke relatie met Hem aan te gaan en aan het gezin van God de Vader toe te voegen, waarna ze door het werk van de Heilige Geest door kunnen groeien tot trouwe discipelen van Jezus, en hun plek ontdekken in Gods plan.
Visie:
We willen dit bereiken door: God groot te maken en te verheerlijken te leven naar de normen van Gods woord elkaar lief te hebben, voor elkaar te zorgen en elkaar te dienen met onze eigen specifieke gaven en talenten naast de samenkomsten, door huiskringen, gebedsmomenten en Bijbelstudie, te werken aan de geestelijke opbouw en de zorg binnen de gemeente. te voldoen aan het zendingsbevel van Jezus zelf. Math: 28:18-20  ‘Ga dan heen, verkondig het evangelie en maakt alle mensen tot mijn discipelen.’ We willen er samen aan werken een gastvrije, liefdevolle en bijbelgetrouwe gemeente te zijn, waarbij leden en gasten zich thuis voelen. We willen dienstbare en toegankelijke gemeente zijn voor de inwoners van Menterwolde. De Baptisten Gemeente Muntendam is altijd een bloeiende blijde Gemeente geweest, waar veel mensen zich thuis voelen. De Baptisten Gemeente Muntendam staat bekend als een Gemeente waar men graag en zingt, veel muziekgroepen in huis heeft, en deze combinatie graag gebruikt in de diverse diensten en andere activiteiten. Naast de leden, die door de doop lid worden, heeft de Gemeente ook een grote groep vrienden die geen lid is en toch deelnemen aan een groot aantal activiteiten van de Gemeente.
De structuren liggen in onze gemeente zo:
 
De raad van de gemeente is het hoogste orgaan. De raad bestaat uit ouderlingen en diakenen die door de gemeenteleden worden verkozen en zij kiezen uit hun midden een voorzitter. De secretaris en penningmeester worden ook door de Gemeente gekozen. De voorganger van de Gemeente maakt ook deel uit van de raad. De gemeenteleden kunnen op een ledenvergadering te allen tijde voorstellen in brengen, die dan bij meerderheid van stemmen worden aangenomen/verworpen. Alle leden hebben stemrecht, tenzij anders is besloten. Op de ledenvergadering wordt ook het financieel beleid besproken en de begroting gepresenteerd en aanvaard. De Gemeente is verdeeld in een aantal huiskringen. Ze komen eens per maand onder leiding van een huiskringleid(st)er bij elkaar samen. In zo’n huiskring zijn alle leden en vrienden van verschillende leeftijden ingedeeld. Om de raad te ontlasten en om beter alles op elkaar af te stemmen is de Gemeente onderverdeeld in een aantal werkgroepen met daarboven een Taakgroepleid(st)er. Een Taakgroepleid(st)er is de schakel tussen werkgroep en raad.
De taakgroepen zijn:
 
•TG Financiën •TG gebouwen •TG Gebed •TG onderwijs •TG overige verenigingen •TG huiskringen •TG Communicatie & Secretariaat •TG Erediensten •TG Kinder & Jeugdwerk •TG Pastoraat •TG Evangelisatie

© Copyright Baptisten Gemeente Muntendam